Úvod | | Košík | Kontaktujte nás 602 740 605
= Garance nejnižší ceny jachtařských potřeb z nerezu A2, A4 -> šekle, napínáky, karabiny, kotvy a řetězy. Pokud koupíte stejné zboží jinde levněji vyplatíme Vám formou slevy rozdíl při dalším nákupu u nás.=

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Důležité upozornění

E-shop nepodporuje EET a z tohoto důvodu není možná platba v hotovosti. O případné změně zde bude uvedená informace. Toto omezení se netýká při zaslání objednávky na dobírku, např. PPL. Přepravci i nadále můžete zaplatit kartou či v hotovosti. Stejně tak provést úhradu předem na náš účet (zásilka PPL bez dobírky).

A nově připravujeme (již brzy) možnost platby i v následující měně:

 • Bitcoin 
 • Bitcoin Cash 
 • Litecoin 
 • Ethereum 

  Po dohodě lze provést platbu již nyní, vyžádejte naši adresu pro platbu ve vámi vybrané měně. Kurz k přepočtu ceny objednávky  je vždy aktuální v den platby podle burzy Binance.com.

Využijte této možnosti pokud preferujete alternativní měnu a ještě rádi ušetříte poplatky za převod finančního obnosu. Výhodné zejména pro zahraniční platby (do a z ČR).

Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě http://shop.jachting.info. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o., IČ: 278 53 560 DIČ: CZ 278 53 560, Sídlo: Řitka, Za Štěpnicí 291, PSČ 252 03, Spisová značka: C 31717 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě (blíže v sekci kontakt).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. V souvislosti s novou úpravou zákona a povinností podávání Kontrolního hlášení na FÚ je nutné do objednávky, pokud se nejedná o soukromou osobu, ale o nákup na podnikatele (Kupující/nikoli spotřebitel) nebo společnost, doplnit IČ a DIČ i když nejste plátci DPH. (Poznámka pro fyzické osoby podnikatele, je to DIČ, které jste dostali při registraci na FÚ k dani z příjmu - DIČ = CZ + rodné číslo)

Prosíme o pečlivou kontrolu fakturačních údajů. Po dokončení objednávky a zahájení jejího zpracování již není možné fakturační údaje dodatečně změnit

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (Nákupní řád, Reklamační řád, Ochrana osobních údajů) a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura/daňový doklad. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru.

Informace

Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, popřípadě telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách prodejce v sekci Kontaktujte nás.

Objednávka

Zboží lze u dodavatele objednat pouze vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Před odesláním objednávky doporučujeme kupujícím pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky. Předejdete tím případným pozdějším nedorozuměním. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit.

Po odeslání objednávky Vám bude odesláno e-mailem její potvrzení v podobě "Přijato k vyřízení". Toto potvrzení znamená, že jsme vaši objednávku obdrželi, nikoliv že je potvrzeno dodání zboží! V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli zjednat nápravu. Ihned po obdržení Vaší objednávky začneme pracovat na jejím vyřízení. Jako další krok Vám bude odesláno, po ověření všech náležitostí a stavu zásob na skladě, potvrzení o dodání v podobě "Potvrzeno / Vyřizuje se"+ případné další informace (např. o termínu dodání), tzn. že se objednávka skutečně fyzicky vyřizuje. Až tímto aktem dojde k uzavření smlouvy také z naší strany!

V případě zvolení platby předem na náš účet ještě dostáváte zprávu nejprve "Čeká se na připsání platby na účet", pak po obdržení platby budete vyrozuměni zprávou "Zaplaceno, čeká na vyřízení". Taktéž budete informování o odeslání objednávky zprávou "Odesláno". Pokud zásilku neobdržíte do cca 4-5 dnů (zpravidla však druhý den), okamžitě nás informujte. Jen tak můžeme u dopravce zjednat nápravu.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Odesláním závazné objednávky (kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku") kupujícím a jejím potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou e-mailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva (blíže k procesu vzniku smlouvy viz Vymezení pojmů).

Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.

Pokud si zákazník NEODEBERE objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující, který není spotřebitelem, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno.

Kupující, který je spotřebitelem a který NEODEBERE objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží, pokud se jedná o zboží, které lze vrátit v rámci zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže). V případě zboží, u kterého není možné využít práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, nese spotřebitel povinnost uhradit náklady uvedené v předchozím odstavci. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže).Zboží zůstává majetkem prodávajícího, pokud jej kupující bezdůvodně neodebere, nedochází tak k přechodu vlastnictví. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení.

Pokud kupující nepřevezme zaplacené zboží do 3 měsíců ode dne, kdy byl povinen věc převzít, má se za to, že strany kupní smlouvy od této odstoupily. V takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly s doručením, uskladněním zboží a případně i na úhradu jinak vzniklé škody, přičemž tyto pohledávky prodávající uplatní u kupujícího formou započtení oproti vracené kupní ceně. Dále takovému kupujícímu nebude umožněna při dalším nákupu platba "na dobírku". Bude možné odeslat zboží jen po zaplacení předem na účet prodávajícího.

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • zboží je dlouhodobě nedostupné,
 • změnila se výrazným způsobem cena zboží,
 • došlo k legislativní změně sazeb DPH
 • při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, atd.),
 • nebyla zaplacená celá fakturovaná částka (zejména při zahraničních převodech na účet)

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat e-mailem. Pokud jste již za zboží zaplatili, budou Vám po provedení storna peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). Pokud dojde ke zrušení objednávky vinou nedoplacení objednaného zboží, bude vrácená částka ponížená o bankovní poplatky, případně další poplatky bankou účtované. 

 1. v případě, že dojde ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek a zboží zasláno po obdržení doplatku,
 2. bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl převedeme na Váš účet.

Cena zboží

Všechny ceny zboží (až na vyjimky) na stránkách eShopu jachting.info  jsou uvedeny  s i bez DPH. Základní sazba DPH činí dnes 21%.V některých případech (typicky knihy, časopisy, potraviny) platí snížená sazba 10%. případně 15%. Při placení potom po konečném potvrzení bude vyčísleno DPH a konečná cena včetně DPH.

Vyhrazujeme si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn písemně emailem na elektronickou adresu uvedenou při registraci.

Recyklační poplatek

Novela zákona o odpadech, platná od 13. 8. 2005, se týká elektrických a elektronických zařízení. Smyslem a účelem této novely je především prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, jakož i snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, jejich opětovným použitím a recyklací. Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů s novelou vznikla povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována.

Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení. Na prodejních dokladech se tedy objeví zcela nová samostatná položka, která zákazníkům sdělí jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

Způsob platby

 • V hotovosti již nelze -  platba se uskuteční v provozovně prodávajícího při osobním odebrání zboží (pouze po předchozí dohodě!).  Po zavedení EET od 1.3.2017 již není možná platba v hotovosti
 • V hotovosti - při převzetí zásilky od dopravce (dobírka). Přepravci PPL je i nadále možné provést úhradu dobírky v hotovosti, nebo platební kartou.
 • Bankovním převodem - na základě platebního dokladu, který  po provedení objednávky zašleme na Váš kontaktní e-mail. Pozor v dokladu jsou uvedena 2 konta. V Kč pro platby v rámci České republiky a v EUR pro platby ze zahraničí.
 • Nově na vyžádání také v kryptoměnách možnost platby i v:

  • Bitcoin Bitcoin Cash  Litecoin  Ethereum